Life Style

ไฟฟ้า-โซลาร์-พลังงาน

1 min read

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดขนาด 3 kWh โดยตั้งใจว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาใช้กับการเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน พร้อมกับได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่า เป็นระบบ Inverter ซึ่งได้ชื่อว่าใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า