Life Style

ลิ้นมังกร

1 min read

Post Views: 435 ต้นลิ้นมังกร (เขาว่า) เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ช่วยเรื่องการลดฝุ่น PM 2.5 ก็ยังไม่รู้ว่าต้นนี้จะทำงานอย่างไรในการช่วยกรองฝุ่น เพราะทุกวันนี้ฝุ่นในบ้านก็ยังเป็นเก็บกวาดอยู่ทุกวัน