การตั้งค่า Static IP address บน Debian based Linux

คลิปวีดีโอ แนะนำการกำหนด IP address ให้กับ network card บนระบบ Linux

# sudo vi /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.x.x
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.x.x

# sudo /etc/network/ifup eth0

.