2017-04-06

IT Consultant

การทำความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากในการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ IT เช่นเดียวกับความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรู้จักประยุกต์ให้เหมาะสม ตรงความต้องการของธุรกิจทั้งในแง่ของการใช้งาน และงบประมาณ

ระบบ IT ที่ผมมีความรู้ ความชำนาญ มีดังนี้

  • การทำสำนักงานไร้สาย (Wireless Network หรือ WiFi)
  • ระบบโทรศัพท์ IP (IP Phone / IP-PBX)
  • การแชร์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น NAS, Files Server หรือ Cloud
  • ระบบอีเมล์ และโปรแกรมสำนักงาน
  • รวมถึงการวิเคราะห์ Business flow และออกแบบ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะ

Solution และสินค้าที่ผมเลือกใช้ ได้ผ่านการยอมรับในการใช้งาน เช่น

  • Ubiquity products
  • NAS: Synology, QNAP
  • Sangoma, FreePBX, Zycoo, Yealink
  • G Suite
  • ERP/MRP/Business suite: Odoo

Consultancy Rate

Hourly rate
please call to discuss.
฿x,000
per hour
Annual Contract
please call to discuss.
฿xx,000.-
per month