G Suite ไม่ใช่แค่ e-mail

G Suite เป็นบริการของ Google ที่รวมโปรแกรมสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ งานเอกสาร (doc/sheet/slide) ปฏิทิน (calendar) หรือแม้แต่การ chat ทั้งข้อความ/เสียง/วีดีโอ (Hangout) อีกทั้งยังมีพื้นที่ในการจัดเก็บ (Drive)

G Suite สามารถรองรับธุรกิจในขนาดต่างๆ ไม่คุณจะเป็นขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงคนเดียว หรือจะมีพนักงานเป็นพันคน G Suite สามารถที่จะรองรับธุรกิจของคุณได้ ในราคาค่าบริการต่อปีที่ไม่สูงมากนัก

หากท่านต้องการใช้งาน Gsuite สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://gsuite.google.com/ หรือปรึกษากับทางผม