การตั้ง user/password สำหรับ Apache Web directory

แก้ไข apached.conf <Directory “/var/www/html/protected”> AllowOverride AuthConfig # The Options below is an example. Use what you deem is necessary. Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Order allow,deny Allow from all </Directory> แก้ไข .htaccess AuthType Basic AuthName “Authentication Required” AuthUserFile “/etc/htpasswd/.htpasswd” Require valid-user สร้าง user/password file # htpasswd -c /etc/htpasswd/.htpasswd username restart…

Continue reading

Squid 3.1 บน FreeBSD 7.2

ปัญหาด้านการควบคุมการใช้งาน Internet ภายในองค์กร ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยใจ การปล่อยปละละเลยของผู้ดูแลระบบฯ ทำให้ผู้ใช้ขาดสามัญสำนึกในการใช้งาน Internet ก่อให้เกิดปัญหาโดยรวมต่อธุรกิจ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อควบคุมการใช้งาน Internet

Continue reading