การตั้ง user/password สำหรับ Apache Web directory

แก้ไข apached.conf <Directory “/var/www/html/protected”> AllowOverride AuthConfig # The Options below is an example. Use what you deem is necessary. Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Order allow,deny Allow from all </Directory> แก้ไข .htaccess AuthType Basic AuthName “Authentication Required” AuthUserFile “/etc/htpasswd/.htpasswd” Require valid-user สร้าง user/password file # htpasswd -c /etc/htpasswd/.htpasswd username restart…

Continue reading

บันทึกการทำ Apache HTTPS บน Debian

สร้าง cert key  # mkdir -p /etc/ssl/localcerts # openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/localcerts/apache.pem -keyout /etc/ssl/localcerts/apache.key # chmod 600 /etc/ssl/localcerts/apache* แก้ไข config ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SSL เช่น default-ssl ports.conf NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> SSLEngine On SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/apache.pem SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/apache.key อ้างอิง: http://wiki.debian.org/Self-Signed_Certificate

Continue reading