บันทึกการติดตั้ง Raspbian แบบอัตโนมัติ

 

debianhttps://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst/releases/latest

xzcat /path/to/raspbian-ua-netinst-<latest-version-number>.img.xz > /dev/sdX

installer-config.txt

packages=vim,aptitude,php,php-mysql,mysql-server,apache2

Reference

Comments are closed