การติดตั้ง Odoo 11 บน Debian 9.x

Odoo เป็น software สำหรับธุรกิจ แรกเริ่มนั้นมาจาก TinyERP และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็น OpenERP จนถึงเวอร์ชั่น 7 ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาเป็น Odoo เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ERP

จนปัจจุบันนี้ Odoo  ไม่ได้เป็นเพียงแค่ software สำหรับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาจนเป็น framework ที่จะสามารถพัฒนา software ต่อยอดให้รองรับความต้องการทางธุรกิจ (customization)

คำสั่งใช้การติดตั้ง

ในการติดตั้งต้องมีการเตรียมหรือติดตั้งส่วนประกอบที่ต้องใช้งานก่อน เช่น Postgresql, Python3 โดยมีคำสั่ง ดังนี้

# apt update
# apt install postgresql python3 wkhtmltopdf
# wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.49-1+deb7u2_amd64.deb
# wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_amd64.deb
# wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.2.1/wkhtmltox-0.12.2.1_linux-jessie-amd64.deb
# dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_amd64.deb 
# dpkg -i libpng12-0_1.2.49-1+deb7u2_amd64.deb 
# dpkg -i wkhtmltox-0.12.2.1_linux-jessie-amd64.deb
# apt --fix-broken install
# ln -s /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin
# ln -s /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin

ส่วนนี่จะเป็นการติดตั้ง Odoo

# wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
# echo "deb http://nightly.odoo.com/11.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
# apt-get update && apt-get install odoo

Comments are closed