Blog

การติดตั้ง Odoo 11 บน Debian 9.x

Odoo เป็น software สำหรับธุรกิจ แรกเริ่มนั้นมาจาก TinyERP และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็น OpenERP จนถึงเวอร์ชั่น 7 ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาเป็น Odoo เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ERP

G Suite ไม่ใช่แค่ e-mail

G Suite เป็นบริการของ Google ที่รวมโปรแกรมสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เอกสาร (doc/sheet/slide) ปฏิทิน (calendar) หรือแม้แต่การ chat ทั้งข้อความ/เสียง/วีดีโอ (Hangout) อีกทั้งยังพื้นที่ในการจัดเก็บ (Drive)