• เมื่อได้รับ Certificate มา 2 ไฟล์ คือ CA และ User certificate ให้ทำการ save ลงเครื่องก่อน
  • ไปที่ Setting และทำการค้นหา Install a Certificate
  • อันดับแรกเลือก CA certificate พร้อมกับยืนยัน “Install anyway”, เลือกไฟล์ที่ลงท้าย .crt
  • จากนั้นก็ทำการติดตั้ง User certificate โดยเลือก VPN & app user certificate แล้วเลือกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .p12
  • เมื่อติดตั้ง certificate เป็นที่เรียบร้อย ก็ทำการสร้าง VPN profile, โดยค้นหาคำว่า VPN ใน Setting
  • เลือก + Add VPN แล้วใส่ข้อมูลตามที่ได้รับ
Server address: ...
IPSec identifier: ...
IPSec user certificate: ...
IPSec CA certificate: ...