จากการที่รับงานดูแลลูกค้าเอง จึงต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยในการทำ remote support ในตลาดคนส่วนมากจะใช้ Team Viewer, Anydesk แต่ด้วยราคาและเป็น proprietary ทำให้ต้องมองหาทางเลือกใน opensource ก็พบ Rustdesk เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ตัว Rustdesk นั้น สามารถที่จะทำ self-host server ได้ เพื่อความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

ติดตั้ง Server

ในการติดตั้งครั้งนี้จะใช้ docker เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็ต้องแลกกับทรัพยากรที่เปลืองขึ้น และเพิ่ม layer ขึ้นอีกหนึ่ง

 • การติดตั้ง docker สามารถอ่านได้จาก https://docs.docker.com/engine/install/debian/
 • Rustdesk ใช้ port 21115-21119 เพราะฉนั้นจึงต้องมีการเปิดให้สามารถงาน port ดังกล่าวได้
 • ในการติดตั้งนั้น จะใช้ docker compose โดยกำหนดไฟล์ docker-compose.yml ไว้ตาม code ด้านล่างนี้ ทำการเปลี่ยนชื่อ dns example.com ไปเป็นตามที่ต้องการที่มีอยู่ เช่น remote.xxxx.xxx
version: '3'

networks:
 rustdesk-net:
  external: false

services:
 hbbs:
  container_name: hbbs
  ports:
   - 21115:21115
   - 21116:21116
   - 21116:21116/udp
   - 21118:21118
  image: rustdesk/rustdesk-server:latest
  command: hbbs -r example.com:21117
  volumes:
   - ./hbbs:/root
  networks:
   - rustdesk-net
  depends_on:
   - hbbr
  restart: unless-stopped

 hbbr:
  container_name: hbbr
  ports:
   - 21117:21117
   - 21119:21119
  image: rustdesk/rustdesk-server:latest
  command: hbbr
  volumes:
   - ./hbbr:/root
  networks:
   - rustdesk-net
  restart: unless-stopped
 • หากต้องการจำกัดคนใช้ระบบ หรือสร้างความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ให้เพิ่ม parameter -k _ ต่อท้ายตรง command
 • ทำการ run คำสั่ง docker compose หลังจากทำงานเสร็จ จะได้ folder เพิ่มมา 2 folders คือ hbbs กับ hbbr เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 • หากมีการเพิ่ม -k _ ใน command เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั้น ต้องเอา string ที่อยู่ใน id_ed25519.pub มาใส่ใน Key บน client ด้วย

ติดตั้ง Client

ส่วนตัว client นั้นสามารถ download ได้จากหน้าเวปของ rustdesk.com หรือจาก https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases

 • เมื่อเปิดตัวโปรแกรมครั้งแรก ให้ทำการตั้งค่า ID Server โดยเลือกเมนู 3 จุด และ ID/Relay Server ตามภาพด้านล่าง
 • ใช่ชื่อ dns ของตนเองในช่อง ID Server

Refer:

 • https://rustdesk.com/docs/en/self-host/
 • https://youtu.be/9nzHm3xGz2I
 • https://youtu.be/EeFqj23jxMk
 • https://docs.docker.com/engine/install/debian/

Leave a Reply