จัดเตรียม server ใหม่

  • ทำการติดตั้ง server ใหม่ตามขั้นตอนในบทความ การติดตั้ง PIMCORE แต่ไม่ต้องทำขั้นตอนการติดตั้ง PIMCORE เพราะจะทำการย้ายจาก server เก่า
  • สร้าง database บน server โดยกำหนด dbname / username / password ให้เหมือนกับบน server เก่า

จัดเตรียมข้อมูล

  • ทำการ dump database

# mysqldump pimcore > pimcore.sql
.
  • backup files ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ /srv/pimcore

ขั้นตอนย้าย

  • restore database จากที่ dump มาจาก server เก่า
  • restore files ที่ backup จาก server เก่า ให้โครงสร้าง directory เหมือนเดิม
  • ทำการลบ directory var/cache/dev/*

Leave a Reply