ได้มีโอกาสติดตั้ง Docker บน Raspberry Pi 4 8GB ที่ทำ LXD/LXC ไว้ เลยนำมาแบ่งปันประสบการณ์ และเป็นบันทึกช่วยจำ

อ้างอิงการติดตั้งจาก https://docs.docker.com/engine/install/debian/ ซึ่งระบุไว้ว่ารองรับ Debian 11 Bulleye ที่เป็น arm64 โชคดีที่ติดตั้ง RPi4 ด้วย image ที่เป็น 64-bit ไว้ เพราะเป็นสิ่งที่ LXD/LXC รองรับเท่านั้น

เริ่มที่สร้าง Linux Container (LXC) ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ จะได้ลบทิ้งได้ง่ายๆ เมื่อไม่ได้ใช้ง่ายแล้ว

ขั้นตอน

  • เหมือนเช่นที่ทุกครั้งจะติดตั้ง software อะไร ก็ต้องทำการ update package repo กันก่อน หากมี docker เวอร์ชั่นอยู่ก็ต้องทำการลบทิ้งเอาออกก่อน และทำการติดตั้ง tools ต่างๆ ที่ต้องใช้

# apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
# apt update && apt upgrade -y
# apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
.
  • ทำการเพิ่ม repo list, GPG key, repo list

# mkdir -p /etc/apt/keyrings
# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
# echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
.
  • เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย ก็ทำการ update packages repo และติดตั้ง Docker

# apt update
# apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
.

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Docker สามารถตรวจสอบการติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง


# docker --version
# docker run hello-world
.

Leave a Reply